KMS 5

KMS 5

Peta sezona (2018./2019.) programa za mlade u provedbi Kluba mladih Split odvijala se u sklopu projekta KMS 5.

U skladu sa smjernicama Nacionalnog programa za mlade za razdoblje od 2014. do 2017. i Gradskim programom za mlade Grada Splita za razdoblje od 2017. do 2020. godine, aktivnosti su bile u skladu sa sedam prioritetnih područja naznačenih u dokumentu Gradskog programa za mlade Grada Splita: 

  1. Obrazovanje, profesionalno osposobljavanje, usavršavanje i cjeloživotno učenje 
  2. Zapošljavanje i poduzetništvo 
  3. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu, politička participacija i volonterske aktivnosti 
  4. Mladi u europskom i globalnom okruženju 
  5. Socijalno uključivanje i zdravlje 
  6. Mladi i kultura 
  7. Sport, rekreacija i slobodno vrijeme 

Opći cilj projekta “KMS 5” je stvaranje i pružanje najboljih prilika za osobni, društveni i profesionalni razvoj mladih u Splitu i Županiji. 

Specifični ciljevi su razvijanje i provođenje ideja i akcija mladih, jačanje prava mladih u društvu, azvijanje društvenog, profesionalnog i osobnog djelovanja kod mladih te osnaživanje kapaciteta organizacija civilnog društva za rad s mladima.

Partneri: Splitsko-dalmatinska županija i Fakultet elektrotehnike, računarstva i brodogradnje – FESB

Projekt je financiralo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu od 50.000,00 kn.

Voditeljica projekta: Matea Bešlić